ക്യാൻസർ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക | Cancer Malayalam Health Tips

ക്യാൻസർ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക | Cancer Malayalam Health Tipsക്യാൻസർ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ – Cancer malayalam health tips by Dr. Sathish Padmanabhan MBBS MDRT Aster mims calicut.
cancer symptoms – cancer causes and cancer treatment malayalam health video.

കാൻസർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക Dr. Sathish Padmanabhan MDRT മറുപടി നൽകുന്നതാണ്
For more contact : 0495 3091 091

This channel publish all health information or health tips like latest malayalam health tips about heart disease and treatment malayalam, beauty tips for men and women. Malayalam videos About heart attack, kidney disease, uric acid etc..

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *